advies decreet onteigening

Op vraag van minister-president Geert Bourgeois bracht SARO op 27 april 2016 advies uit over het voorontwerp van decreet houdende onteigening voor het algemeen nut. In zijn advies drukt SARO zijn algemene appreciatie uit voor dit decreet. Het is positief dat de Vlaamse Regering opteerde voor één overkoepelend onteigeningsdecreet. De huidige regelgeving inzake onteigeningsrecht is immers zeer diffuus en verouderd. Bovendien is de bevoegdheidsoverdracht naar het Vlaams Gewest een ideale gelegenheid om een onteigeningsrecht op Vlaams niveau uit te werken.

SARO vindt het positief dat het onteigeningsdecreet invulling geeft aan een eenduidige procedure. De administratieve en de gerechtelijke fase worden grondig hervormd. Positief is bovendien de invoering van de beroepsprocedure, de onderhandelingsplicht, de wederoverdracht en de gedwongen aankoop. Verder formuleert de raad bemerkingen ten aanzien van de tijdige inwerkingtreding van het overkoepelend onteigeningsdecreet, de afstemming met de onteigening door federale instanties in Vlaanderen, de specifieke habilitatie voor provincies en gemeenten, de samenloop van de onteigeningsprocedure en de ruimtelijke planningsprocedures, de operationalisering van het verzoek tot zelfrealisatie en de verruiming van de planologische neutraliteit.