advies decreet Vlaams investeringsfonds

SARO bracht, op vraag van minister Liesbeth Homans, op 26 oktober 2016 advies uit over het ontwerp van decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-)stedelijke en plattelandsinvesteringen.

De raad vindt het positief dat het ontwerp van decreet zorgt voor de bundeling van drie bestaande financieringskanalen (de middelen van het federale grootstedenbeleid, de stadsvernieuwingsprojecten en het Plattelandsfonds). Doordat evenwel sterk vastgehouden werd aan het continueren van de huidige begunstigden en de huidige verhoudingen worden diverse opportuniteiten voor verdere afstemming en vereenvoudiging niet benut. Het is een gemiste kans voor een globale herziening van de ondersteuning van de investeringen door lokale overheden. Op termijn liggen nog heel wat mogelijkheden voor de uitbouw van een volwaardig Vlaams investeringsfonds ter ondersteuning van lokale investeringen, met duidelijk geformuleerde doelstellingen en waarbij afstemming wordt nagestreefd met de andere financieringskanalen.