advies groenboek bestuur

Op 21 december 2016 bracht de raad, op vraag van de ministers Geert Bourgeois en Liesbeth Homans, advies uit over het Groenboek Bestuur. De raad ondersteunt het initiatief tot opmaak van een nieuw Vlaams Bestuursdecreet en vindt het positief dat de coördinatie van de decreten wordt aangegrepen om de huidige overheidsstructuren en -processen te evalueren in functie van maatschappelijke evoluties en noden. Niettemin heeft de raad nog diverse vragen bij de wijze waarop dit decreet tot stand zal komen.

Zo vraagt SARO het ambitieniveau van het Vlaams Bestuursdecreet te verduidelijken. Het Groenboek Bestuur gaat uit van 6 algemene principes en 30 concrete voorstellen. Het is nog zeer onduidelijk ‘in welke mate’ en ‘hoe’ de voorgestelde principes en voorstellen zullen worden doorvertaald naar het nieuw Vlaams Bestuursdecreet.

De raad benadrukt tevens de huidige dynamiek binnen het ruimtelijk beleid en het onroerenderfgoedbeleid. Het is belangrijk deze dynamiek te erkennen en in kaart te brengen. Het betreft beleidsmatige initiatieven die (nu reeds) resulteren in een gewijzigde rol en werking van de Vlaamse overheid. De raad gaat na wat de mogelijke impact is van de voorgestelde principes uit het Groenboek Bestuur op deze beleidsontwikkelingen en wijst daarbij op een aantal knelpunten en kansen.