advies inspraak in omgevingsprocessen

Het departement Omgeving en het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken gaven op 22 september 2021 toelichting voor de SARO-raadsleden over de voorstellen tot aanpassing van de regelgeving met betrekking tot informatie over inspraak in het beleidsdomein Omgeving. De nota met voorstellen werd voor advies voorgelegd aan SARO.

SARO vindt het een goede zaak dat de raad door het departement Omgeving om advies werd gevraagd over de nota inzake de voorstellen tot harmonisering van de informatie over inspraak in het beleidsdomein Omgeving. Het is positief dat de raad strategische aanbevelingen kan formuleren in een vroege fase van dit project en voorafgaand aan de concrete uitwerking van de wijzigingen aan de regelgeving. SARO zal ook in een latere fase (nl. bij de voorstellen tot wijziging van de betreffende decreten) zijn adviesrol ten volle opnemen.

De raad formuleert in voorliggend advies volgende strategische aanbevelingen bij het onderzoek en de voorstellen tot aanpassing van de regelgeving met betrekking tot informatie over inspraak in het beleidsdomein Omgeving:

  • De raad stelt vast dat de focus van het onderzoek gericht is op het harmoniseren van de regelgeving met betrekking tot informatie over inspraak in het beleidsdomein Omgeving. De scope van de het onderzoek is aldus zeer beperkt en bestrijkt een zeer beperkte onderzoeks-niche. De raad vraagt aandacht voor het breder kader.
  • De raad stelt bovendien vast dat het een zeer administratieve nota betreft die sterk focust op de inventarisatie van de verschillende aspecten van het inspraakproces. Het zou waardevol zijn om te vertrekken van een analyse van de effectieve knelpunten. Bovendien stelt de raad vast dat inspraak in de nota te veel wordt aanzien als een wettelijke verplichting en te weinig als een kans voor een beter bestuur. De raad verwijst in dit verband naar de beleidsnota omgeving 2019-2024 die voluit inzet op het belang van inspraak en participatie.
  • Harmonisering van de regelgeving inzake de informatie over inspraak kan niet los worden gezien van de algemene problematiek inzake harmonisering van de regelgeving voor plannen en projecten binnen het beleidsdomein Omgeving. De regelgeving binnen het beleidsdomein Omgeving is zeer divers, complex en versnipperd.
  • De raad onderschrijft het uitgangspunt om zowel digitale als analoge informatiekanalen gelijkwaardig in te zetten. De raad dringt er op aan deze bezorgdheid sterker in het onderzoek mee te nemen.
  • Ten slotte gaat de raad in op de concrete voorstellen tot harmonisering van de termijnen.