advies kaderdecreet handhaving

Het ontwerp van ‘kaderdecreet handhaving van de Vlaamse regelgeving’ (KVH) is een doorontwikkeling van het onder de vorige legislatuur aangenomen ‘kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving’. Via de implementatie van een nieuw algemeen kader binnen zoveel mogelijk beleidsdomeinen moet dit nieuwe decreet leiden tot een stroomlijning van de Vlaamse handhavingsregels.

Het SARO-advies van 31 augustus 2022 stelt dat het geen uitgemaakte zaak is dat het ontwerp KVH de beoogde unificatie effectief zal realiseren. Het betreft immers een kaderregeling met de specifieke bepaling dat het KVH maar van toepassing wordt op (delen van) de Vlaamse regelgeving als dat bij decreet wordt bepaald. De raad wijst er op dat voor de beleidsdomeinen ‘ruimtelijke ordening’ en ‘onroerend erfgoed’ er momenteel geen enkele concrete initiatieven zijn om de regelgeving inzake handhaving (o.a. VCRO, decreet onroerend erfgoed) ook effectief op te nemen in het kaderdecreet; laat staan dat hieromtrent enige intentieverklaring bestaat. Er is ook geen enkel inzicht hoe de krachtlijnen van het KVH zich verhouden tot deze sectorale regelgeving.

Het is SARO bovendien totaal onduidelijk hoe de ambitie inzake unificatie van de handhavingsregelgeving zich verhoudt tot de ambitie om de handhaving binnen het brede beleidsdomein omgeving verder te stroomlijnen en af te stemmen. In het laatste deel van het advies gaat SARO in op enkele organisatorische aspecten.