advies krijtlijnen grond- en pandenbeleid

Op vraag van minister Philippe Muyters bracht SARO samen met Minaraad en SERV een gezamenlijk advies uit over de nota ‘krijtlijnen voor een geïntegreerd grond- en pandenbeleid op gewestelijk niveau’. SARO keurde dit advies goed op de raadszitting van 25 juni. De SERV gaf haar goedkeuring aan dit advies op 30 juni en de Minaraad op 3 juli 2014.

De raden stellen vooreerst vast dat, niettegenstaande de beleidsintenties en het decretale kader, er tot op heden nog altijd geen grond- en pandenbeleidsplan door de Vlaamse Regering is goedgekeurd. De redenen hiervoor zijn voor de raden niet duidelijk. De raden vragen verdere verduidelijking. Het is immers van cruciaal belang na te gaan waarom het proces tot opmaak van een grond- en pandenbeleidsplan zo moeizaam verloopt.

De raden vinden het positief dat zal worden ingezet op een intern optimaliseringstraject ter ontsluiting, afstemming en coördinatie van het bestaande instrumentarium. De raden benadrukken evenwel dat deze instrumentele oefening niet kan losgekoppeld worden van het debat over een globale inhoudelijke visie op het grond- en pandenbeleid, waarbij de afstemming en koppeling met het ruimtelijk beleid essentieel is. Het is een belangrijke tekortkoming van deze krijtlijnennota dat op de gewenste visie nagenoeg niet ingegaan wordt. Tevens benadrukken de raden in voorliggend advies de noodzaak aan verdere operationalisering van het grond- en pandenbeleid. Afsluitend formuleren de raden nog enkele aanbevelingen ten aanzien van het toekomstige grond- en pandenbeleidsplan.