advies RUP historisch gegroeid bedrijf drukkerij Knesselare

SARO ontving op 4 juli 2013 een adviesvraag van minister Philippe Muyters over het voorontwerp RUP historisch gegroeid bedrijf Drukkerij Verstraete in Knesselare en bracht hierover op 28 augustus 2013 een advies uit. De bedrijfssite grenst aan het Habitatrichtlijngebied ‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel’ en ligt binnen de afbakening van de definitief vastgestelde ankerplaats Maldegemveld. Het bedrijf is reeds jarenlang op zoek naar rechtszekerheid op planologisch vlak. Op 11 februari 2011 besliste de Vlaamse Regering tot het opstarten van een procedure tot opmaak van een gewestelijk RUP voor het bestendigen van de drukkerij op de betreffende locatie.

De raad adviseert dit voorontwerp RUP voorwaardelijk gunstig op voorwaarde dat (a) er meer duidelijkheid wordt gecreëerd over de juridische toestand, (b) de zone voor HGB wordt beperkt tot de huidige bedrijfsactiviteiten, (c) de nabestemming natuurgebied wordt voorzien, (d) een correcte ruimtebalans en planschaderegeling wordt vastgelegd en (e) de milieuaspecten worden bewaakt.