advies RUP historisch gegroeid bedrijf steenbakkerij Brecht

SARO ontving op 6 juni 2013 een adviesvraag van minister Philippe Muyters over het voorontwerp historisch gegroeid bedrijf steenbakkerij Floren te Brecht. Het voorliggend RUP werd opgemaakt naar aanleiding van het uitreiken van een gedeeltelijk positief planologisch attest op 27 augustus 2012. Het RUP voorziet in de uitbreidingsbehoefte van het bedrijf op de korte en lange termijn. SARO adviseert op 28 augustus 2013 voorliggend voorontwerp RUP ‘HGB Floren te Brecht’ negatief omwille van (a) de onvolledige doorvertaling van de voorwaarden uit het planologisch attest naar het RUP, (b) het ontbreken van de resultaten van plan-MER of planmerscreening en (c) de gebrekkige afstemming met het gewestelijk RUP ‘Kempische kleiputten’.