advies RUP leidingstraat Alveringem-Maldegem

SARO bracht op 28 augustus 2013 advies uit over het voorontwerp RUP Leidingstraat voor hoofdtransportleiding Alveringem-Maldegem, dit op vraag van minister Philippe Muyters van 4 juli 2013. Dit RUP werd opgemaakt naar aanleiding van de geplande aanleg van een nieuwe hoge druk aardgasleiding tussen Alveringem en Maldegem. Het tracé loopt grotendeels door onbebouwd gebied met hoofdzakelijk landbouwgebruik en in beperkte mate natuurwaarden.

De raad geeft een gunstig advies mits er in de stedenbouwkundige voorschriften voor de leidingstraat een beperking van de breedte van de leidingstrook tot 30 meter wordt opgelegd. Rekening houdend met de elementen van het plan-MER wordt in voorliggend RUP geopteerd om met twee overdruktypes te werken (leidingstraat en leidingstrook). Dit moet de garantie bieden dat de milderende maatregelen van het plan-MER effectief worden doorvertaald. Het is aldus belangrijk om een volwaardige toepassing te realiseren van beide overdrukken. De raad vraagt ook dat een stedenbouwkundig voorschrift ‘Leidingstraat met verbod op opensleuftechniek’ wordt toegevoegd.