advies startnota RUP E34-West Waaslandhaven

SARO ontving op 21 augustus 2021 een adviesvraag van het departement Omgeving over de startnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘E34-West ter hoogte van de Waaslandhaven’Het departement Omgeving gaf op de raadszitting van 25 augustus 2021 voor de SARO-raadsleden toelichting bij dit dossier. Met voorliggend advies, goedgekeurd door de raad op 22 september 2021, komt de raad tegemoet aan de adviestermijn van zestig dagen.

 

De raad formuleert volgende strategische aandachtspunten bij de voorliggende startnota van het gewestelijk RUP ‘E34-west ter hoogte van de Waaslandhaven’:

  • De raad vraagt om de doelstellingen van het gewestelijk RUP sterker te focussen op duurzame mobiliteit. SARO legt tevens de nadruk op de noodzakelijke afstemming met de vervoerregio-werking Antwerpen en Waasland.
  •  De raad vraagt om de samenhang tussen de verschillende ruimtelijke planprocessen duidelijker in kaart te brengen.
  • De raad ondersteunt de globale doelstellingen van het geplande gewestelijk RUP maar wijst op de noodzaak van een verdere concretisering en scherpstelling van de uiteindelijke plandoelstellingen.
  • Specifiek vraagt de raad aandacht voor de effectieve invulling van de verschillende onderdelen van het fietsnetwerk en dit met het oog op de voorgestelde modal shift.
  • De raad ondersteunt de doelstelling inzake de ruimtelijke en landschappelijke inpassing van de infrastructuren; de intenties zijn evenwel vaag en onvoldoende eenduidig geformuleerd.
  • De raad vraagt aandacht voor de impact van voorliggend gewestelijk RUP op milieu, natuur en landbouw en wijst op het belang van een volwaardige integratie van de effectbeoordelingen in voorliggend ruimtelijk planproces.