advies startnota RUP LFPC Aalst

Op 28 januari 2022 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Forensisch Psychiatrisch Centrum voor langverblijf in Aalst’ goed. SARO ontving op 12 februari 2022 een adviesvraag van minister Zuhal Demir over deze startnota. De startnota werd door het departement Omgeving voor de raadsleden toegelicht op de SARO werkgroep van 23 februari 2022. Met voorliggend advies, goedgekeurd door de raad op 23 maart 2022, komt de raad tegemoet aan de vooropgestelde adviestermijn van 60 dagen.

SARO formuleert volgende strategische aandachtspunten bij de voorliggende startnota bij het gewestelijk RUP ‘Forensisch Psychiatrisch Centrum voor langverblijf in Aalst’:

  • De raad ondersteunt de algemene uitgangspunten die de Vlaamse Regering bij de aanvang van het geïntegreerd planproces voor het LFPC Aalst heeft geformuleerd en die invulling geven aan belangrijke principes van het huidig en toekomstig ruimtelijk beleid. De raad vraagt deze uitgangspunten doorheen het volledig geïntegreerd planproces te bewaken.
  • De raad vindt het positief dat er in het kader van voorliggende startnota een ruim locatieonderzoek is gevoerd. De raad heeft evenwel bedenkingen bij de geselecteerde ‘potentiële locaties’: de raad vreest dat mogelijks niet alle en niet de meest geschikte potentiële locaties voor het LFPC werden geselecteerd.
  • Op basis van de evaluatie van de geselecteerde ‘potentiële locaties’ werden uiteindelijk vijf locatiealternatieven weerhouden. De raad formuleert diverse bedenkingen bij de beoordeling van deze vijf alternatieven op het vlak van ruimtebeslag, duurzame mobiliteit en uitvoerbaarheid.
  • De raad vraagt aandacht voor de effectieve realisatie van het principe ‘zuinig ruimtegebruik’ in voorliggend gewestelijk RUP. De raad merkt op dat vier van de vijf weerhouden locatiealternatieven vandaag onbebouwd zijn en -behoudens de aanwezigheid van beperkte wegenis op de site Horebekeveld- niet gelegen binnen bestaand ruimtebeslag.
  • De raad erkent het belang van (duurzame) mobiliteit bij de keuze van de locatie voor het LFPC in Aalst, en in het bijzonder een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. De raad vraagt aandacht voor de impact van de mobiliteitsbewegingen in functie van het LFPC op de directe omgeving.
  • De raad stelt vast dat de vijf locatiealternatieven ‘goed’ scoren op het criterium ‘uitvoerbaarheid’. De raad merkt evenwel op dat de startnota bij de beoordeling van de sites ‘Siesegemkouter noord’ en ‘Siesegemkouter zuid’ volledig voorbij gaat aan de impact van het bouwen van het LFPC op deze locatie op de concrete ontwikkeling ervan als bedrijventerrein.