advies vijfjarenwerkprogramma omgevingsrapportage 2022-2026

In het kader van het streven naar een meer integrale benadering van het omgevingsbeleid werd in 2020 het milieurapport omgevormd naar een permanente rapportage inzake omgeving. Het DABM (artikel 2.1.4, §1, §2) bepaalt dat de omgevingsrapportage continu gebeurt op basis van een meerjarig werkprogramma.

Voor de strategische bemerkingen bij het instrument ‘omgevingsrapportage’ verwijst de raad naar zijn eerdere advies van 26 augustus 2020. 

SARO focust in zijn advies van 26 oktober 2022 op het ontwerp van 'vijfjarenwerkprogramma omgevingsrapportage' (5JWP) en formuleert daarbij volgende strategische bemerkingen:

  • SARO vraagt specifieke aandacht voor de positionering van ruimte binnen het vooropgestelde doelstellingenkader omgevingsrapportage. De raad meent dat de geïntegreerde rapportage van ruimte en milieu nog een belangrijke uitdaging inhoudt.
  • De raad verwijst naar de ambitie om te evolueren naar een ‘volledige’ omgevingsrapportage. Het ontwerp 5JWP geeft hieromtrent geen verdere duiding. SARO vraagt dringend werk te maken van een conceptueel kader inzake de volledige omgevingsrapportage en vraagt ook verduidelijking inzake de ambitie en planning van het aangekondigde uitvoeringsbesluit.
  • Het is momenteel onduidelijk welke indicatoren omgevingsrapportage specifiek zullen worden gebruikt. De raad vraagt dringend werk te maken van het vastleggen van de indicatorenset voor de omgevingsrapportage.
  • Wat betreft de beoogde rapporten vraagt SARO aandacht voor de voorgestelde timing.
  • De raad vraagt om de betrokkenheid (samenwerkingsverbanden) van de diverse stakeholders en wetenschappelijke instituten verder te duiden. SARO dringt alvast aan op meer garanties voor de maatschappelijke en wetenschappelijke betrokkenheid bij de uitwerking van de omgevingsrapportage.
  • Tot slot vraagt de raad aandacht voor het verder verloop van het proces tot opmaak van een vijfjarenwerkprogramma. De raad stelt vast dat het ontwerp 5JWP de rol van de strategische adviesraden zeer minimalistisch invult en nergens enige adviesrol formuleert van de strategische adviesraden bij het operationaliseren van de omgevingsrapportage.