advies voorkeursbesluit complex project Kanaal Bossuit-Kortrijk

SARO ontving op 24 maart 2021 een adviesvraag van De Vlaamse Waterweg over het voorontwerp voorkeurbesluit van het complex project ‘Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen’. Het advies wordt verwacht tegen uiterlijk 28 april 2021. Met voorliggend advies, goedgekeurd door de raad op 28 april 2021, komt SARO tegemoet aan de vooropgestelde adviestermijn.

De raad formuleert volgende strategische bemerkingen bij het voorontwerp voorkeursbesluit van het complex project ‘opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor klasse Va-schepen’:

  • De raad dringt aan op een meer eenduidige afbakening en duiding van de doelstellingen van dit complex project.
  • De raad vindt het een belangrijke tekortkoming dat in het voorontwerp voorkeursbesluit een aantal strategische elementen van het complex project nog niet concreet worden geduid. Diverse ruimtelijke ontwikkelingen zullen pas concreet ingevuld worden na het geplande onderzoek (o.a. masterplan, gebiedsprogramma, toekomstvisie kanaal) en worden aldus onttrokken aan het maatschappelijke debat en de strategische advisering door de strategische adviesraden. Ook vanuit de beoogde trechtering en de specifieke rol van het voorkeursbesluit (nl. point of no return) vindt de raad dit geen goede zaak.
  • Een cruciaal aandachtspunt betreft de duiding (op strategisch niveau) van de milderende maatregelen die nodig zullen zijn om de milieu-impact van voorliggend complex project te milderen.
  • De raad wijst er op dat het plangebied van het gewestelijk RUP KR-8 (dat in opmaak is) in belangrijke mate overlapt met het projectgebied van voorliggend complex project. Gelet op de overlap zijn er mogelijke potenties en valkuilen waardoor afstemming noodzakelijk is waarbij moet worden bewaakt dat met voorliggend complex project geen voorafnames worden gemaakt voor het gewestelijk RUP KR-8.