advies witboek beleidsplan ruimte Vlaanderen

SARO en Minaraad brachten, op vraag van minister Joke Schauvliege, op 22 februari 2017 een gezamenlijk advies uit over het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

De raden ondersteunen de beoogde ruimtelijke en beleidsmatige transitie, maar vragen evenwel meer aandacht voor het transitietraject en wijzen daarbij op de noodzakelijke stappen die nog moeten worden gezet. Het betreft onder meer de uitwerking van het juridisch kader, het uittekenen van een volwaardig financieel kader, het vastleggen van een duidelijke en samenhangende bevoegdheidsverdeling tussen de Vlaamse overheid en de gemeenten en provincies en het uitbouwen van een samenhangend geheel inzake strategische doelstellingen, operationele doelstellingen, instrumentarium, draagvlakvorming en sensibilisering.

De raden benadrukken bovendien de samenhang met andere transitietrajecten en leggen specifiek de nadruk op de noodzakelijke samenhang en afstemming van het BRV met de Visienota 2050. Een belangrijk aandachtspunt betreft de verdere operationalisering van de beoogde strategische doelstellingen. Het Witboek BRV bevat een eerste aanzet van beleidskaders. Hieromtrent zijn nog veel vragen. De raden doen diverse suggesties voor de verdere concretisering van de strategische doelstellingen in de beleidskaders. Ten slotte vragen de raden meer aandacht voor de leesbaarheid, helderheid en samenhang van het BRV.