briefadvies decreet gegevensbescherming

Op 24 januari 2018 bracht SARO, op vraag van viceminister-president Liesbeth Homans, een briefadvies uit over het voorontwerp van decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de algemene verordening gegevensbescherming.

Voor wat betreft de voorgestelde aanpassingen voor de beleidsvelden ‘ruimtelijke ordening’ en ‘onroerend erfgoed’ heeft de raad geen strategische bemerkingen bij dit voorontwerp van decreet.