briefadvies decreet Vlaamse sociale bescherming

SARO ontving op 23 oktober 2015 een adviesvraag van Vlaams minister Jo Vandeurzen over het voorontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming.

In zijn briefadvies van 5 november 2015 stelt de raad vast dat het voorontwerp van decreet geen bepalingen inzake ruimtelijke ordening of onroerend erfgoed bevat die een strategisch advies noodzakelijk maken. SARO formuleert aldus geen strategische bemerkingen bij dit voorontwerp van decreet.