briefadvies startnota RUP Grote Nete

SARO ontving op 22 mei 2021 een adviesvraag van Zuhal Demir, minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Mondingsgebied Grote Nete’. Met voorliggend advies, goedgekeurd door de raad op 7 juli 2021, komt de raad tegemoet aan de vooropgestelde adviestermijn van zestig dagen.

De raad ondersteunt de doelstellingen van het voorliggend gewestelijk RUP, die gericht zijn op het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstelling van het RSV. Concreet gaat dit onder meer over a) het vrijwaren van de ruimtelijk-functioneel samenhangende landbouwgebieden voor grondgebonden landbouw, b) het vrijwaren van het bouwvrije karakter en de natuurlijke waterbergingscapaciteit in de vallei van de Grote Nete en c) het versterken van de landschappelijke en ecologische waarde van de vallei van de Grote Nete en het creëren van ruimte voor natuurontwikkeling.

De raad vindt het tevens positief dat de startnota volwaardig invulling geeft aan de realisatie van natuur- en waterveiligheidsdoelen van het Geactualiseerd Sigmaplan en de diverse beslissingen die ter zake door de Vlaamse Regering zijn genomen. De startnota (pag. 7) geeft hieromtrent een oplijsting. Ook de herbestemming van overstromingsgevoelige woon(-uitbreidings)gebieden die aangeduid zijn als signaalgebied (waaronder het woonuitbreidingsgebied Kerkenbroek) wordt door de raad ondersteund.

De raad adviseert de startnota van het gewestelijk RUP ‘Mondingsgebied Grote Nete’ gunstig.