advies decreet milieueffectrapportage openbare en particuliere projecten

De raad bracht op 25 mei 2016, op vraag van minister Joke Schauvliege, advies uit over het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten wat betreft de milieueffectrapportage van bepaalde openbare en particuliere projecten. Het ontwerpdecreet beoogt een vertaling van de Europese richtlijnen inzake milieueffectbeoordeling in de Vlaamse regelgeving terzake. De gewijzigde richtlijn 2011/92/EU is gericht op een verbetering van de kwaliteit van de milieu-effectbeoordelingsprocedure, meer bepaald door vereenvoudiging en harmonisering van de voorziene procedures.

De wijzigingen zijn relatief beperkt aangezien heel wat veranderingen in de Europese richtlijn momenteel reeds standaardpraktijk zijn in Vlaanderen. De raad ondersteunt het ontwerpdecreet en vraagt in het advies aandacht voor: een passende scheiding van rollen, het volwaardig informeren van het publiek , de herziening van de richtlijnenboeken en de afstemming van de inwerkingtreding van het omgevings-vergunningsdecreet en DABM.